close button

Для прийняття ефективних управлінських рішень компанії впроваджують управлінський облік як систему, що веде облік даних про стан діяльності підприємства, дозволяє аналізувати та контролювати тенденції його розвитку. Наскільки об'єктивною буде база для управлінських рішень, визначається логікою, що закладається при побудові системи управлінського обліку: чим коректніше відображаються та аналізуються зібрані дані, тим ефективнішими будуть рішення управлінців.

Система управлінського обліку від «ІНТАЛЄВ»

Результат проекту з «ІНТАЛЄВ» – це індивідуально спроектована згідно вимог клієнта автоматизована система управлінського обліку з наявними достовірними оперативними даними про стан бізнесу із наступними додатковими перевагами:

Менеджмент своєчасно отримує реальну картину стану компанії за допомогою автоматизованої системи управлінського обліку

«Впровадження та щомісячна робота з бюджетного планування і управлінського обліку в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» сьогодні дозволяють бачити і оцінювати реальну ефективність діяльності компанії, проводити повноцінний план-фактний аналіз. На сьогоднішній день керівництво компанії має можливість отримувати повний комплект управлінської звітності як в цілому по групі компаній, так і по окремих компаніях, що сприяє підвищенню оперативності та ефективності прийнятих управлінських рішень» (І. В. Махова, генеральний директор ГК «Інтератлантік»).

Дізнайтеся більше щодо переваг методології і програмного продукту від «ІНТАЛЄВ» та варіантів автоматизації системи управлінського обліку (cost management & managerial accounting) спеціалістами «ІНТАЛЄВ» на базі програмного продукту «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»

Бюджет руху грошових коштівБюджет руху грошових коштів
Бюджет по балансовому листуБюджет по балансовому листу
Хід виконання процесу з нарахування амортизації та розрахунок курсової різниціХід виконання процесу з нарахування амортизації та розрахунок курсової різниці
Хід виконання процесу по трансляції фактичних даних з контуру Хід виконання процесу по трансляції фактичних даних з контуру бухгалтерського обліку
Приклад налаштування трансляції по документу в управлінський контурПриклад налаштування трансляції по документу в управлінський контур
Управлінський план рахунківУправлінський план рахунків

Управлінський облік на підприємстві: постановка і автоматизація

Ефективний управлінський облік на підприємстві вимагає наступних умов для побудови та автоматизації:

  • Розроблені управлінський план рахунків і управлінська облікова політика.
  • Визначення аналітик, які будуть потрібні для коректного аналізу управлінської звітності.
  • Розроблені формати відображення управлінської звітності (наприклад, який вигляд будуть мати звіт про рух грошових коштів, звіт про прибутки і збитки, баланс) та методи отримання даних, що заповнюють ці форми.
  • Створення карт, схем, за якими дані з бухгалтерського обліку будуть переноситися на управлінський план рахунків (mapping).
  • Сформульовані та закріплені норми таких регламентних процедур, як нарахування амортизації, закриття рахунків, рознесення витрат, тощо.

З чого починати?

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» пропонує функціонал для опису, налаштування та автоматизації правил обліку. Таким чином, програмне забезпечення є не тільки архівом даних, але й інструментом, який через закладені в ньому описані та автоматизовані основні бізнес-процеси дозволяє значно скоротити терміни підготовки та формування звітності, при цьому мінімально завантажуючи співробітників. Тенденцією останніх років є наближення корпоративних стандартів управлінського обліку в багатьох компаніях до міжнародних стандартів фінансової звітності. Керівництво деяких провідних компаній вирішують повністю відмовитись від корпоративних стандартів та перейти на принципи ведення обліку за МСФЗ. Це рішення, як правило, не залежить від того, за якими стандартами ведеться традиційний бухгалтерський облік.

Скорочення термінів і підвищення достовірності управлінської звітності

Управлінський облік та управлінська звітність налаштовується у «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» як єдиний бізнес-процес, а також автоматизується, незалежно від складності. Таким чином, при зведенні всіх процедур в єдину систему, оптимізація її та автоматизація частин, що раніше виконувалися вручну і потребували час та зусилля для звірок та перевірок, значно скорочуються терміни формування управлінської звітності. Оптимально продумані регламентні процедури уможливлюють проведення роздільного закриття періодів для окремих юридичних осіб, бізнес-напрямків, сегментів та інших аналітик, налаштовування каскадів розподілу витрат, переоцінку та амортизацію і т.п. Коректне налаштування принципів управлінського обліку, пов'язаного з первинним обліком, дозволяє згенерувати управлінську звітність інформативну і з можливістю трансформації за всіма необхідними аналітичними розрізами, а також за необхідністю із можливістю розшифровки інтегрального результату до первинного документу.

Інтеграція з первинним обліком

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» найкраще інтегрується із системами, автоматизованими на платформі «1С», проте інтеграція є легкою і з будь-якими іншими системами оперативного обліку. Можна налаштувати автоматичне завантаження даних з оперативного контуру в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент», а також гнучку трансляцію згідно правил, закладених в управлінському обліку. Крім того, «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє налаштувати формування первинних документів від даних управлінського обліку. Наприклад, платіжні доручення можуть формуватися від узгоджених заявок на оплату. Важливо, що управлінський облік всіх важливих господарчих операцій може вестися в системі «ІНТАЛЄВ» як у грошовому, так і в натуральному відображенні. Модуль бізнес-процесів в управлінському обліку значно покращує якість та достовірність даних. Менеджер може в зручному для себе вигляді слідкувати за просуванням замовлень згідно бізнес-процесів, за дисципліною співробітників, виконанням норм і правил, і т.п.

Управлінський облік у різних валютах та курсові різниці

Для цілей управлінського обліку в системі потрібно зберігати історичний курс транзакцій. Подеколи треба мати дані щодо п'яти різних курсів валют. При генеруванні управлінської звітності потрібно мати можливість гнучко змінювати валютний курс. Для прикладу, деякі операції вимагають брати курс на початок і кінець звітного періоду, інші ж – курс, взятий з інформації бухгалтерського обліку, для деяких операцій курс встановлюється на конкретну дату. Тому є особливо вагомим налаштування автоматичного визначення курсів, так як вибір курсу співробітниками вручну може спричинити серйозні помилки. Крім того, в програмному продукті «ІНТАЛЄВ» можна вести облік за власними правилами розрахунку сумових і курсових різниць. Ці правила можуть як співпадати, так і відрізнятися від стандартних для бухгалтерського обліку. За допомогою механізму трансляцій в програмному продукті можливе налаштування будь-яких складних формул розрахунку.

Внутрішній аудит і контроль

В багатьох компаніях є підрозділ внутрішнього контролю. Він тісно співпрацює з юристами, бухгалтерами та керівниками операційних підрозділів. Таким спеціалістам необхідні форми звітності, що прозоро відображають будь-які господарські операції. Проте, бізнес-процеси підприємства мають бути налаштовані так, щоб рішення не могли прийматися без узгодження чи інформування контролерів, якщо рішення можуть спричинити корпоративні або інші види ризиків. Також система дозволяє налаштувати регламент постійного моніторингу та контролю корпоративних ризиків: оцінка виконання корпоративних правил, контроль стану підписання договорів, моніторинг ризиків і виконання існуючих договорів.

Формування управлінської собівартості у необхідних аналітичних розрізахФормування управлінської собівартості у необхідних аналітичних розрізах
Звіт про структуру собівартості продукціїЗвіт про структуру собівартості продукції
Приклад автоматичного заповнення проформ за розрахунком планово-нормативної собівартостіПриклад автоматичного заповнення проформ за розрахунком планово-нормативної собівартості

Управлінська собівартість

Основними критеріями успішного контролю управлінської собівартості є швидкість і достовірність.

Автоматизація управління витратами і видатками

Для управління собівартістю потрібно не тільки акумулювати та розраховувати витрати. Важливо в першу чергу визначити фактори (драйвери), які впливають на управління витратами. Виявити такі фактори можна за методологією бюджетування, орієнтованого на результат. Ґрунтуючись на цій методології, підхід топ-менеджмента до планування собівартості має змінюватися від підсумовування статей видатків з рознесенням накладних витрат до планування натуральних показників, завдяки яким витрати на готову продукцію будуть змінюватися. Показники за витратами в системі мають збиратися в цих розрізах. Динаміка бізнесу може змінювати вимоги до аналітик, тому «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» автоматизує управління видатками у всіх необхідних розрізах вже в момент збору статей витрат, з можливістю перебудови даних без кодування і прилаштовування облікової системи.

Точність даних забезпечує точність собівартості

Програмне забезпечення «ІНТАЛЄВ» пропонує функціонал, що може реалізувати схеми direct і absorption costing. Всі дані для формування собівартості можуть вводитися безпосередньо в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» або автоматично підтягуватися з первинних систем. Принципи, за якими розраховується управлінська собівартість, можуть бути і не бути однаковими з бухгалтерськими правилами до будь-якого ступеню. Масив вихідних даних для управлінського обліку та розрахунків так само може існувати як окремий від бухгалтерського обліку, так і «тягнути» дані в ньому. За допомогою спеціального налаштування для формування та розподілу витрат в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» може бути розрахована нормативна, планова і фактична собівартість.

Ліміти витрат як спосіб контролю собівартості

Лімітування, як інструмент управління витратами, використовується для регулювання трудових витрат або матеріалу на замовлення, виріб, проект. За допомогою встановлених лімітів регулюється використання ресурсів: витрачено більше ресурсів, ніж надано, бути не може. Зручно і легко ці завдання автоматизуються в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» завдяки процесному підходу. Такий оперативний контроль і відстеження використання ресурсних потоків робить практично унеможливлює зловживання або надмірне споживання. Крім того, завдяки спеціальному налаштуванню системи заборон-дозволів на списання та видачу ресурсів, вони відбуваються відповідно до планів і норм. Нецільове використання за таких умов є неможливим, а переналаштування процесу може бути проведене тільки при наскрізному процесному підході: нормування → планування → лімітування → видача та списання ресурсів. На платформі «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»  можна автоматизувати всі етапи процесу та відповідні до нього дії персоналу.

Розрахунок собівартості за замовленнями

Повна автоматизація позамовної калькуляції собівартості можлива при налаштуванні бізнес-процесів за такою схемою: співробітник одержує замовлення → замовлення автоматично надсилається технологу для розрахунку або розраховується самостійно системою в автоматичному режимі згідно із затвердженими правилами) → рішення про запуск замовлення в опрацювання приймається. Після виконання замовлення є можливість порівняння планової собівартості з фактичною. На додаток, за умови, що виробництво реалізується згідно бізнес-процесів, можуть бути встановлені ліміти на видаток витрат, що запобігає перевищенню видатків фактичної собівартості та унеможливлює списання більших витрат на замовлення, ніж потрібно.

Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямківАналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків
Фрагмент виконання процесу за розрахунком прибуткуФрагмент виконання процесу за розрахунком прибутку
Структура доходів і витрат по продуктуСтруктура доходів і витрат по продукту

Аналіз прибутковості

Топ-менеджмент має реалізовувати контроль доходів та прибутковості за всіма групами товарів і кожною номенклатурною позицією (SKU) за регіонами, каналами збуту, клієнтами, і т.п.

Автоматизована система управлінського обліку виявляє тенденції, що дає змогу керівництву сприяти позитивним трендам та прогнозувати і запобігати негативним подіям.

Трансфертні ціни

У групах компаній не рідко використовують трансфертні ціни. Для цілей управлінського обліку в таких видах транзакцій застосовуються ціни, що є відмінними від тих, що використовуються в бухгалтерському та податковому обліках. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» має механізми налаштування трансляції таких даних з бухгалтерського та оперативного контуру в управлінський. Для прикладу, кількість і назви товарних позицій беруться з первинних документів до управлінського обліку, у той час як власні управлінські дані можуть бути використані в якості цін. Ґрунтуючись на цьому, система розраховує внутрішню заборгованість, а також внутрішню виручку. Для трансфертного ціноутворення можуть бути використані будь-які принципи: за собівартістю, за ринковими цінами, за собівартістю плюс нормативна або планова націнка. Крім того, трансфертне ціноутворення використовується при податковій оптимізації. У цьому випадку інформація використовується для формування і коректного відображення бюджетів холдингу.

Контроль не тільки собівартості, а й маржі

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» збирає та зберігає всі дані про доходи та витрати в єдиному місці. Дані акумулюються в оперативному контурі і транслюються безпосередньо в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» чи в управлінський контур. Планові і фактичні дані про витрати і доходи виникають в різних управлінських контурах компанії. Тому «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє зібрати єдину базу управлінської інформації для аналізу і контролю прибутковості товарів, сегментів, транзакцій, напрямків або всього бізнесу в цілому.

Крім того, система дає можливість здійснювати CVP-аналіз (аналіз точки беззбитковості), як за окремою товарною позицією чи брендом, так і за групою товарів та за всім товарообігом.

Дивіться також

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.